THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TỔ CHỨC - CÁN BỘ

1. Quy trình cho phép trường PTDT bán trú hoạt động   Download tại đây.   

2. Quy trình cho phép trường mẫu giáo, mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục.     Download tại đây.   

3. Quy trình cho phép trường mẫu giáo, mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại.     Download tại đây.   

4. Quy trình cho phép trường TH hoạt động giáo dục. Download tại đây.   

5. Quy trình cho phép trường TH hoạt động giáo dục trở lại. Download tại đây.   

6. Quy trình cho phép trường THCS hoạt động giáo dục. Download tại đây.   

7. Quy trình cho phép trường THCS hoạt động giáo dục trở lại . Download tại đây.   

8. Quy trình cho phép trường PTDT nội trú có cấp học cao nhất là THCS  hoạt động   Download tại đây.   

9. Quy trình chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú   Download tại đây.   

10. Quy trình giải thể trường MG, MN, nhà trẻ theo yêu cầu của tổ chức cá nhân đề nghị thành lập. Download tại đây.  

11. Quy trình chuyển đổi CSGD mầm non bán công sang CSGD mầm non công lập. Download tại đây. 

12. Quy trình chuyển đổi CSGD mầm non bán công sang CSGD mầm non dân lập. Download tại đây. 

13. Quy trình thành lập trường MG, MN, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường MG, MN, nhà trẻ dân lập, tư thục.  Download tại đây. 

14. Quy trình thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục. Download tại đây. 

15. Quy trình thành lập trường THCS công lập, cho phép thành lập trường THCS  tư thục. Download tại đây. 

16. Quy trình thành lập trường PTDT bán trú. Download tại đây. 

17. Quy trình sáp nhập, chia, tách trường MG, MN, nhà trẻ. Download tại đây.

18. Quy trình sáp nhập, chia, tách trường TH.  Download tại đây.

19. Quy trình sáp nhập, chia, tách trường THCS.  Download tại đây.

20. Quy trình sáp nhập, chia, tách trường PTDT bán trú.  Download tại đây.

21. Quy trình giải thể trường TH (theo đề nghị của tổ chức cá nhân đề nghị thành lập trường TH). Download tại đây.

22. Quy trình giải thể trường THCS (theo đề nghị của tổ chức cá nhân đề nghị thành lập trường). Download tại đây.

KẾ TOÁN:

1. Quy trình xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường TH, THCS ở xã, thôn đặc biệt khó khăn. Download tại đây.

2. Quy trình hỗ trợ học tập đối với trẻ MG, HS tiểu học, HS THCS, sinh viên các dân tộc thiểu số ít người. Download tại đây.

3. Quy trình hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em MG. Download tại đây.

TIỂU HỌC:

1. Quy trình đánh giá xếp loại cộng đồng học tập cấp xã. Download tại đây.

2. Quy trình công nhận xã đạt chuẩn phổ cập, xóa mù chữ. Download tại đây.

3. Quy trình thành lập trung tâm học tập cộng đồng. Download tại đây.

4. Quy trình cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại. Download tại đây.

TRUNG HỌC CƠ SỞ

1. Quy trình chuyển trường đối với học sinh THCS. Download tại đây.