GIỚI THIỆU

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÙ CÁT

 - Địa chỉ: 45 đường 3/2, Thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

 - Điện thoại: 056.3750810

 - Website:    http://gddt.phucat.binhdinh.gov.vn

 - Email: pgddtphucat@sgddt.binhdinh.gov.vn; gdtt@phucat.binhdinh.gov.vn

 

 VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở địa phương và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy quyền của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và theo quy định của Pháp luật.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo.