PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

I. Lãnh đạo Phòng:

TT          Họ và tên                   Chức vụ                              Điện thoại           Email

1     Nguyễn Tấn Hưng           Trưởng phòng 

 

2     Nguyễn Thị Thúy Kiều     Phó Trưởng phòng                               kieutienganhphucat@gmail.com